Psychosociale zorg

Geld en regels

Op deze pagina vind je informatie omtrent regels en vergoedingen specifiek voor pedagogische, psychosociale zorg en ondersteuning bij levensvragen voor gezinnen met een ernstig ziek kind, een kind met een levensduurverkortende, levensbedreigende of complexe somatische (medische) aandoening. De bekostiging van deze zorg verloopt via de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Jeugdwet. Daarnaast is er een subsidie voor de inzet van geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders in de thuissituatie.

Het Nederlandse zorgstelsel is complex en versnipperd. Veel ouders van een ziek kind maken gebruik van verschillende wettelijke kaders en bekostigingssystemen. Om ouders meer inzicht te geven in het zorgstelsel en de mogelijkheden die dit biedt, is hieronder een overzicht van de verschillende wettelijke kaders en de diverse mogelijkheden om zorg te regelen toegevoegd.